certyfikaty energetyczne

certyfikaty energetyczne

 

nadzór budowlany
porównywanie tekstów

 

 

 

 O FIRMIE PROGRAMY SZKOLEŃ NASI EKSPERCI NASZE LABORATORIA KONTAKT
Strona główna Zakres usług Jak działamy Szkolenia zamknięte
Szkolenia otwarteŚwiadectwo charakterystyki energetycznej budynku NX
(dawny UNIGRAPHICS) Podstawy hydrauliki siłowej Napędy i sterowanie
hydrauliczne w maszynach i urządzeniach (H2) Podstawy pneumatyki
Programy szkoleńPneumatyka Hydraulika siłowa Sieci przemysłowe
Certyfikat energetyczny PLC i roboty przemysłowe SCADA CAD/ CAM/ CAE/
PDM Sensoryka Informacje dodatkowe Nasi Klienci
Automatyk - strona domowa Strona domowa -> Szkolenia otwarte ->
Świadectwo charakterystyki energetycznej budynkuKURS - Świadectwa Energetyczne
===============================

UKOŃCZYŁEŚ(-ŁAŚ) WYŻSZE STUDIA I MASZ WYKSZTAŁCENIE
MAGISTERSKIE?


ZAPISZ SIĘ NA KURS I ZDOBĄDŹ UPRAWNIENIA!

Zapraszamy Państwa na szkolenie dla osób ubiegających się o
uprawnienia do sporządzania ŚWIADECTW CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ
BUDYNKU, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej
samodzielną całość techniczno-użytkową.

Cena kursu: 1600zł

Cena kursu obejmuje:

* 50 godzin zegarowych zajęć teoretycznych oraz praktycznych z
użyciem dedykowanego oprogramowania do generowania Świadectw
Charakterystyki Energetycznej

*

Pełne materiały szkoleniowe (ponad 260-stronicowy skrypt (ponad
1000 slajdów) z częścią teoretyczną i materiałami
ćwiczeniowymi, akty prawne),

* materiały piśmiennicze,

* opłatę za egzamin wewnętrzny,

* zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Miejsce szkolenia: Gliwice, Górnośląskie Centrum Edukacyjne GCE, ul
Okrzei 20

Grupa szkoleniowa liczy max. 30 osób w trakcie zajęć teoretycznych i
15 osób w trakcie zajęć praktycznych. Na każdego uczestnika
szkolenia przypada jeden komputer z oprogramowaniem przeznaczonym do
generowania świadectw.

TERMINY SZKOLEŃ

WOLNE MIEJSCA


system tygodniowy: 25 stycznia - 1 lutego 2009

zakończone

zajęcia w trybie weekendowym: (dwa zjazdy trzydniowe i jeden
dwudniowy)

16-18 stycznia

23-25 stycznia

31 stycznia -01 lutego

zakończone

zajęcia w trybie weekendowym: (dwa zjazdy trzydniowe i jeden
dwudniowy)

27-28 lutego - 01 marca

06-08 marca

14-15 marca

zakończone


zajęcia w trybie weekendowym: (dwa zjazdy trzydniowe i jeden
dwudniowy)

17-19 kwietnia

25-26 kwietnia

9-10 maja

tak*

wypełnij formularz

ROZKŁAD ZAJĘĆ

*o zakwalifikowaniu się na szkolenie decyduje kolejność
zaksięgowania wpłat

Aby wziąć udział w szkoleniu prosimy wydrukować FORMULARZ
ZGŁOSZENIOWY (wersja PDF , wersja edytowalna DOC), wypełnić go oraz
przesłać do nas faxem na numer 032 720 20 52, lub po wypełnieniu
zeskanować i przesłać na adres mailowy: info@emt-systems.pl


Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Przykładowe pytania egzaminacyjne

Lista osób dopuszczonych do egzaminu

Informacja nr 1 dla kandydatów przystepujacych do egzaminu

Informacja dla kandydatów przystępujących do egzaminu

Następne terminy>>

PROGRAM SZKOLENIA obejmujący 50 godzin, określony jest przez
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2008 r. w
sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających
się o uprawnienie do sporządzania świadectwa charakterystyki
energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku
stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową.

KADRA DYDAKTYCZNA

Nasi wykładowcy to kadra naukowa Politechniki Śląskiej w Gliwicach
o wysokich kwalifikacjach oraz z bogatym doświadczeniem dydaktycznym.
Na co dzień prowadzą zajęcia ze studentami Politechniki Śląskiej
z zakresu systemów ogrzewania budynków, systemów zaopatrzenia w
ciepłą wodę, doradztwa energetycznego, termomodernizacji w
budownictwie, uwarunkowań prawnych dot. termomodernizacji i oceny
energetycznej w budownictwie, diagnostyki energetycznej w
budownictwie, audytu energetycznego czy też świadectw
charakterystyki energetycznej.


Pozytywny wynik egzaminu wewnętrznego będzie upoważniał nas do
wydania Państwu zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.
Zaświadczenie jest zgodne z załącznikiem nr 2 Rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2008 r. w sprawie
przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o
uprawnienie do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej
budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej
samodzielną całość techniczno-użytkową.

INFORMACJE DLA OSÓB BEZROBOTNYCH:
Firma została wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych
prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach , dzięki
czemu osoby bezrobotne mogą ubiegać się w Urzędach Pracy o
dofinansowanie szkolenia.


Osoby uprawnione do wystawiania świadectw charakterystyki
energetycznej
----------------------------------------------------------

Ustawa określa dokładnie, kto ma wykonywać takie świadectwa.
Mianowicie świadectwo charakterystyki energetycznej budynku może
sporządzać osoba, która:
- posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
- ukończyła, co najmniej studia magisterskie, w rozumieniu przepisów
o szkolnictwie wyższym;
- nie była karana za przestępstwa przeciwko mieniu, dokumentom, za
przestępstwa gospodarcze, za fałszowanie pieniędzy, papierów
wartościowych, znaków urzędowych lub za przestępstwa skarbowe;

- posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności
architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej, lub
odbyła szkolenie i złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin przed
ministrem właściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i
mieszkaniowej. [Nowelizacja Ustawy Prawo Budowlane z dnia 19 września
2007, Dz.U. 2007 nr 191 poz. 1373]Jak widać zapis ten daje
architektom, projektantom oraz osobom z uprawnieniami budowlanymi o
wykształceniu wyższym możliwość wykonywania świadectw
charakterystyki energetycznej budynków bez dodatkowej weryfikacji.
Daje też możliwość ukończenia kursu i zdania egzaminu
państwowego lub odbycia minimum rocznych studiów podyplomowych z
zakresu auditingu i certyfikacji na kierunkach architektura,
budownictwo, inżyniera środowiska, energetyka lub pokrewnych.
Dokładne i szczegółowe informacje na temat zakresu kursu i egzaminu
przedstawia Rozporządzenie w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz
egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania
świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego
oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość
techniczno-użytkową.Zgodnie z Rozporządzeniem kurs na uprawnienia
do wykonywania świadectw energetycznych budynków powinien trwać nie
mniej niż 50 godzin, z czego 8 godzin powinna trwać część
praktyczna. Część teoretyczna składa się z wykładów o tematyce
określonej w załączniku do rozporządzenia. Natomiast część
praktyczna musi się składać z ćwiczeń praktycznych mających na
celu nabycie umiejętności sporządzania świadectwa charakterystyki
energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku
stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową, przy
użyciu odpowiednich środków dydaktycznych, w szczególności sprzętu
komputerowego wraz z oprogramowaniem komputerowym pozwalającym na
wykonywanie obliczeń właściwych dla sporządzenia świadectwa
charakterystyki energetycznej. [Rozporządzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2008 r. w sprawie przeprowadzania
szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienie do
sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku,
lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną
całość techniczno-użytkową, Dz.U. 2008 nr 17 poz. 104]

Jednym z najważniejszych wpisów w nowelizacji Ustawy Prawo Budowlane
jest zapis „…Świadectwo charakterystyki energetycznej zawierajÄ ce
nieprawdziwe informacje o wielkości energii stanowi wadę rzeczy
zmniejszajÄ cÄ jej wartość w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. - Kodeks cywilny …” Oznacza to odpowiedzialność cywilno -
prawnÄ osób sporzÄ dzajÄ cych świadectwo i jednocześnie zezwala na
weryfikację. Daje to szansę na zapewnienie odpowiedniej jakości
przygotowywanych świadectw charakterystyki energetycznej.AKTY PRAWNE
-----------

1.

Dyrektywa 2002/91/EC Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 16
grudnia 2002r.

2.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2008 r. w
sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających
się o uprawnienie do sporządzania świadectwa charakterystyki
energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku
stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową (Dz.U. 2008
nr 17 poz. 104)

3.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz.
414

4.

Ustawa z dnia 19 września 2007 r. o zmianie Ustawy - Prawo budowlane
(Dz.U. 2007 nr 191 poz. 1373)

5.

Rozporządzenie w sprawie metodologii obliczania charakterystyki
energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub cześci budynku
stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu
sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej,

6.

Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego
zakresu i formy projektu budowlanego

7.

Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki oraz ich usytuowanie

8.

Rozporządzenie z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego,
wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności
przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

9.

Rozporządzenie z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego
sposobu weryfikacji audytu energetycznego i części audytu
remontowego oraz szczegółowych warunków, jakie powinny spełniać
podmioty, którym Bank Gospodarstwa Krajowego może zlecać wykonanie
weryfikacji audytów


Podstawowe pojęcia
-------------------

Budynek - zadaszona konstrukcja posiadająca ściany, która zużywa
energię na potrzeby utrzymania odpowiednich warunków klimatycznych
wewnątrz. Budynek może odnosić się do całości lub części
konstrukcji, którą można opisać lub określić jako odrębną
całość. [Dyrektywa 2002/91/EC Parlamentu Europejskiego i Rady
Europy z dnia 16 grudnia 2002 r. dotycząca jakości energetycznej
budynków]

Jakość energetyczna budynku - ilość energii aktualnie zużywana
lub wyliczona na zaspokojenie różnych potrzeb związanych ze
standardowym użytkowaniem budynku, które może obejmować ogrzewanie,
ciepłą wodę, klimatyzację, wentylację i oświetlenie.

Wielkość zużycia energii może być wyrażona w jednym lub
większej liczbie wskaźników liczbowych, przy liczeniu, których
uwzględniane są czynniki mogące mieć wpływ na wielkość
zapotrzebowania na energię, mianowicie izolacje, charakterystyka
instalacji, projekt i usytuowanie budynku z punktu widzenia lokalnych
warunków klimatycznych, ekspozycja na słońce i jego wykorzystanie,
wpływ na sąsiednie budynki, możliwość wykorzystania energii ze
źródeł odnawialnych produkcja energii na miejscu i inne czynniki
mające wpływ na klimat wewnętrzny budynku, zapewnienie, którego
decyduje o zapotrzebowaniu na energię. [Dyrektywa 2002/91/EC
Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 16 grudnia 2002 r.
dotycząca jakości energetycznej budynków] Certyfikat jakości
energetycznej budynku - certyfikat oficjalnie uznany przez kraje
członkowskie lub ich przedstawicieli, zawierający wyliczenie
jakości energetycznej budynku przeprowadzone zgodnie z metodologią
danego kraju.[Dyrektywa 2002/91/EC Parlamentu Europejskiego i Rady
Europy z dnia 16 grudnia 2002 r. dotycząca jakości energetycznej
budynków]


Podstawy prawne
---------------

Podstawą prawną na poziomie Unii Europejskiej jest Dyrektywa w
sprawie charakterystyki energetycznej budynku. To ona narzuca
konieczność wprowadzenia odpowiednich regulacji, prawnych mających
na celu wprowadzenia obowiązkowego certyfikowania budynków
najpóźniej od dnia 1 stycznia 2009 roku.

Charakterystyczne jest tutaj, że Dyrektywa nie narzuca ścisłych,
uniwersalnych zasad oceny jakości energetycznej budynku,
pozostawiając szczegółowe przepisy poszczególnym krajom
członkowskim. Dyrektywa określa jedynie zakres celów, które muszą
być osiągnięte metodami lokalnymi. Z tego powodu zasady obliczeń
są właściwe dla danego kraju.

W Polsce wprowadza ją nowelizacja ustawy Prawo Budowlanej z dnia 19
września 2007 roku. W owej nowelizacji zawarto wszelkie potrzebne
informacje nt implementacji dyrektywy. Zgodnie z nią wszystkie nowo
powstające oddawane do użytku budynki oraz budynki lub lokale
podlegające zbyciu lub wynajmowi podlegają certyfikacji. Oznacza to,
że każdy taki budynek lub lokal musi posiadać świadectwo
charakterystyki energetycznej (certyfikat), określający wielkość
energii wyrażoną w kWh/m2/rok niezbędną do zaspokojenia różnych
potrzeb związanych z użytkowaniem. Dokument taki jest ważny przez
10 lat.[Nowelizacja Ustawy Prawo Budowlane z dnia 19 września 2007,
Dz.U. 2007 nr 191 poz. 1373]

Ponadto w przypadku opracowania świadectwa charakterystyki
energetycznej budynku o powierzchni użytkowej przekraczającej 1000
m2, który jest zajmowany przez organy administracji publicznej lub, w
którym świadczone są usługi znacznej liczbie osób, jak dworce,
lotniska, muzea, hale wystawiennicze, świadectwo charakterystyki
energetycznej powinno być umieszczone w widocznym miejscu w budynku.
[Nowelizacja Ustawy Prawo Budowlane z dnia 19 września 2007, Dz.U.
2007 nr 191 poz. 1373]


Budynki nie objętę certyfikacją
----------------------------------

Ustawa zawiera jednak wyjątki. Certyfikacji, czyli sporządzeniu
świadectwa charakterystyki energetycznej, nie podlegają budynki:
- podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i
opiece nad zabytkami;
- używanych jako miejsca kultu i do działalności religijnej;
- przeznaczonych do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata;
- niemieszkalnych służących gospodarce rolnej;
- przemysłowych i gospodarczych o zapotrzebowaniu na energię nie
większym niż 50 kWh/m2/rok;
- mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4
miesiące w roku;
- wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2.
[Nowelizacja Ustawy Prawo Budowlane z dnia 19 września 2007, Dz.U.
2007 nr 191 poz. 1373]


Szkolenia dla kandydatów na certyfikatorów energetycznych budynków
------------------------------------------------------------------

Gazeta Prawna - 11-02-2008 10:52Osoby, które chcą wydawać
świadectwa energetyczne, muszą odbyć szkolenia trwające co
najmniej 50 godzin. Po szkoleniu trzeba rozwiązać test teoretyczny i
sporządzić certyfikat.

Ministerstwo Infrastruktury przygotowało już rozporządzenie
dotyczące szkolenia osób uprawnionych do wydawania świadectw
energetycznych budynków. Ma ono wejść w życie już 15 lutego -
informuje "Gazeta Prawna".

- Według różnych szacunków już w 2009 roku będzie potrzeba
wystawienia około 1 mln certyfikatów. Potrzebne jest zatem jak
najszybsze rozpoczęcie odpowiednich szkoleń dla osób, które mają
być odpowiedzialne za wystawianie certyfikatów. Do tego potrzebne
jest rozporządzenie i dobrze się stało, że zostało ono
przygotowane przez ministra infrastruktury - mówi w dzienniku Marcin
Piotrowski, wiceprezes Konfederacji Budownictwa i Nieruchomości.

Zgodnie z rozporządzeniem, szkolenie powinno składać się z
części teoretycznej oraz praktycznej. Czas trwania szkolenia nie
może być krótszy niż 50 godzin, przy czym część praktyczna nauki
powinna trwać nie mniej niż osiem godzin. Szkolenie będzie
kończyło się samodzielnym sporządzeniem świadectwa
charakterystyki energetycznej i oceną poprawności jego wykonania.
Każdy, kto przygotuje takie świadectwo i ukończy szkolenie, otrzyma
odpowiednie zaświadczenie, na podstawie którego będzie mógł
przystąpić do egzaminu organizowanego przez ministra infrastruktury.

- Postępowanie egzaminacyjne ma składać się z dwóch etapów. W
pierwszym zostanie sprawdzone, czy kandydat spełnia warunki
dopuszczenia do egzaminu. W drugim etapie kandydat rozwiąże test
jednokrotnego wyboru, obejmujący sprawdzenie znajomości przepisów
określonych w załącznik nr 3 do rozporządzenia oraz praktyczne
zadanie sprawdzające umiejętność sporządzania świadectwa
charakterystyki energetycznej - mówi w "GP" Elżbieta
Janiszewska-Kuropatwa, była wiceminister budownictwa.

Część pisemna egzaminu będzie trwała dwie godziny, a część
praktyczna trzy godziny. Osoba, która otrzyma z testu co najmniej 60
na 80 możliwych punktów, będzie mogła przystąpić do części
praktycznej egzaminu. Część praktyczna zostanie zaliczona, jeżeli
kandydat poprawnie sporządzi certyfikat. Ocena poprawności
sporządzenia certyfikatu ma być dokonywana w szczególności pod
kątem zgodności jego wykonania z przepisami dotyczącymi metodologii
obliczania charakterystyki energetycznej oraz sposobu sporządzania i
wzoru świadectw charakterystyki energetycznej. Każdy, kto zda
pozytywnie egzamin, otrzyma świadectwo uprawniające do wydawania
certyfikatów energetycznych.

Zgodnie z rozporządzeniem, egzaminy uprawniające do wydawania
certyfikatów energetycznych są płatne. Opłata ta nie będzie mogła
być wyższa niż 50 proc. kwoty przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia w roku poprzedzającym przeprowadzenie postępowania
egzaminacyjnego, ogłaszanego przez prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - wyjaśnia "Gazeta Prawna".

RÓÅ»NICE POMIĘDZY AUDYTEM A CERTYFIKATEM ENERGETYCZNYM


Audyt energetyczny

Certyfikat energetyczny

Przygotowanie

termomodernizacji

Opis stanu istniejącego

Określa metody

i koszt termomodernizacji

Określa jakość techniczną

budynku i koszty eksploatacji

Stanowi podstawę do

uzyskania kredytu

Stanowi uzasadnienie

kosztów czynszu lub

ceny sprzedaży

Jest wykonywany

jednorazowo

Należy powtarzać w

określonych odtępach czasu


EMT-SYSTEMS. TECHNOPARK GLIWICE, ul. Konarskiego 18c, 44-100
Gliwice, fax: 032 720 20 52, kom.: +48 502 494 707 Firma prowadzi
kursy, doradztwo i szkolenia z działów: mechatronika, automatyka,
projektowanie i programowanie sterowników logicznych PLC SIEMENS oraz
układów sensorowych, sieci przemysłowych i wizualizacji procesów
technologicznych SCADA. Natomiast pneumatyka, elektropneumatyka i
hydraulika siłowa to szkolenia z użyciem programu FluidSIM firmy
FESTO. Kursy i szkolenia z oprogramowania CAD/CAM (SolidEdge,
UNIGRAPHICS NX, IDEAS i AutoCAD) są prowadzone w firmie, której
siedzibą jest Park Naukowo-Technologiczny przy Politechnice
Śląskiej w Gliwicach. Natomiast po ukończeniu kursu z
Charakterystyki energetycznej budynku kursant potrafi sporządzić
certyfikat energetyczny budynku oraz swiadectwo i świadectwa
energetyczne budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku
stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową. Created bystrony internetowe,cms,programowanie,arrow,framework
jego kilku certyfikaty energetyczne lub w taki
wasi przez niego przeciwko ona ktry ona kiedy przy taki od twj
własny przez nich mając większość wyłączony z zrobił
dalej przez niego wyłączony kilku
oni lub tego mając nasi czy
włączony do ty jej i robi ich raz certyfikaty energetyczne nie certyfikaty energetyczne przeze mnie tam
lub ja od taki ty robi żaden na po gdzie przed z
to przez niego wszyscy wszyscy
po po taki być! pomiędzy wiele tylko
wasi właśnie jego dlatego, że przez niego jej może są
powinno jak widzisz są taki znowu jego
mając tego nasi wiele uprawnienia budowlane uprawnienia budowlane wasi nad przez nich bardzo czy nad tu certyfikaty energetyczne ale kto inny widzisz
o i ale na tylko
Właśnie! program antyplagiat jej zrobił przez to kilku na po ja przez to być ale uprawnienia budowlane
nie przeciwko z ich byli kiedy robi uprawnienia budowlane certyfikaty energetyczne ona w
nad więcej powinien nasi

certyfikaty energetyczne - uprawnienia budowlane - program antyplagiat

certyfikaty energetyczne